Regulamin

REGULAMIN

Regulamin Serwisu internetowego „wybierzdewelopera.pl”

 

WSTĘP

Szanowny Użytkowniku niniejszy Regulamin reguluje sposób korzystania z naszego Serwisu internetowego, prawa i obowiązki Użytkownika i Serwisu wynikające z obowiązującego prawa.

§1 Podstawowe definicje

 1. Serwis internetowy – serwis internetowy https://wybierzdewelopera.pl/.

 2. Właściciel/Usługodawca – Neutrino Sp. z o.o., NIP: 1133014160, REGON: 38603018600000, tel: 516 505 500

 3. Adres Właściciela – ilekroć w Regulaminie jest mowa o adresie Właściciela rozumie się przez to następujące dane:

  1. siedzibę: ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa

  2. adres mailowy: admin@neutrino.media

  3. tel. kontaktowy: 516505500

 4. Użytkownik/Usługobiorca – osoba fizyczna która ukończyła 18 lat i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę z Usługodawcą.

 5. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną, który dokonuje czynności prawnej ze Usługodawca, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności, która składa zamówienie w Serwisie internetowym. Za Konsumenta uznaje się także osobę fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą zawierającą Umowę Sprzedaży bezpośrednio związaną z prowadzoną działalnością w przypadku, gdy nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej; 

 6. Deweloper – osoba prawna, która w obszarze prowadzonej działalności zajmuje się realizacją inwestycji budowlanych, w zakresie ich budowy oraz sprzedaży;

 7. Umowa zawarta na odległość – oznacza umowę zawartą pomiędzy Serwisem internetowym a Użytkownikiem w ramach zorganizowanej procedury systemu zawierania umów na odległość, bez konieczności uczestnictwa obu stron umowy w jednym miejscu i czasie, zawartej za pomocą jednego lub większej liczby środków niezbędnych do porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 8. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy (Użytkownika) za pośrednictwem niniejszego Serwisu internetowego.

 9. Usługa elektroniczna – świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344. z późn. zm.), przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu Internetowego. W zakresie, w jakim usługi są świadczone przez podmioty współpracujące ze Usługodawca, odpowiednie postanowienia dotyczące zasad korzystania z tych usług znajdują się w regulaminach dotyczących świadczenia usług udostępnionych przez te podmioty;

 10. Newsletter – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Użytkownikom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji Newslettera zawierającego informacje o nowościach i promocjach w Serwisie Internetowym, świadczona na zasadach opisanych w Regulaminie;

 11. Formularz kontaktowy i czat – formularz i czat dostępny w Serwisie internetowym umożliwiający kontakt ze Usługodawca za pośrednictwem strony Serwisu internetowego. Formularz kontaktowy służy również do wykonania kontaktu z partnerami Usługodawcy (np. z deweloperem).

 12. Formularz zamieszczania opinii – formularz udostępniany przez Usługodawcę umożliwiający zamieszczanie opinii o Serwisie Internetowym.

 13. Treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane Użytkownikowi w postaci cyfrowej (np. ebook, audiobook. Wideo).

 14. Konto – konto Użytkownika założone przez niego w Serwisie internetowym zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.

§2 Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę jest bezpłatne, dobrowolne i dostępne 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.

 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegająca na:

  1. przesyłaniu Newslettera;

  2. udostępnieniu procesu komunikacji poprzez Formularz kontaktowy i czat;

  3. udostępnieniu Formularza do zamieszczania opinii o Serwisie; 

 3. Usługodawca zastrzega możliwość czasowego lub trwałego zawieszenia świadczenia poszczególnych usług świadczonych drogą elektroniczną w szczególności z uwagi na konieczność przeprowadzenia aktualizacji, serwisu czy wdrożeniu środków ochrony praw i wolności Użytkowników i/lub Usługodawcy.

 4. Zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności należy potwierdzić poprzez zaznaczenie stosownego check-boxa umieszczonego w toku procesu zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną. 

 

Newsletter

 

 1. Usługa w zakresie przesyłania Newslettera polega na przesyłaniu przez Usługodawcę, na adres poczty elektronicznej Użytkownika, wiadomości zawierającej informacje usługach Usługodawcy. Newsletter przesyłany jest wyłącznie do Użytkowników, którzy dokonali dobrowolnej subskrypcji. 

 2. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na przesyłaniu Newslettera może być zawarta przez każdego Użytkownika, który wprowadzi swój adres e-mail w Formularzu rejestracji do Newslettera dostępnego na stronie Serwisu internetowego. 

 3. Zawarcie umowy w powyższym zakresie uwarunkowane jest wyrażeniem zgody Użytkownika na przekazywanie mu Newslettera. Akceptacja zostaje dokonana poprzez zaznaczenie stosownego check-boxa umieszczonego przy dokonywaniu subskrypcji lub podjęcia przez Użytkownika innego równoważnego działania świadczącego o chęci zapisu do Newslettera. 

 4. Z chwilą zapisu Użytkownika do Newslettera zawarta zostaje umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną. 

 5. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować Newslettera poprzez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika znajdującego się w każdej wiadomości zawierającej Newsletter lub poprzez kontakt mailowy pod adresem admin@neutrino.media 

 

 

Formularz Kontaktowy 

 

 1. Usługodawca na stronie Serwisu internetowego udostępnia Formularz kontaktowy i/lub czatu.

 2. Użytkownik może skorzystać z Formularza kontaktowego i czatu celem przesłania wiadomości do Usługodawcy lub bezpośrednio do podmiotu trzeciego, z którym Usługodawca współpracuje w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Skorzystanie z Formularza kontaktowego wymaga podania podstawowych danych Użytkownika wskazanych w formularzu a także wyrażenia zgody na przetwarzanie tych danych przez Usługodawcę. 

 3. Usługobiorca może skorzystać również z funkcjonalności przesłania wiadomości do wielu podmiotów jednocześnie. Informacja o takiej możliwości zostanie ujęta w konkretnym formularzu kontaktowym.

 4. Po zatwierdzeniu Formularza kontaktowego lub wysłaniu pierwszej wiadomości za pośrednictwem czatu zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na umożliwieniu procesu komunikacji poprzez Formularz kontaktowy i czat.

 5. Postanowienia dotyczące Formularza kontaktowego mają odpowiednie zastosowanie do narzędzi czatu lub innych podobnych funkcjonalności. 

 

Opinie o Serwisie (Komentarze) 

 

 1. Usługodawca na podstronach Serwisu internetowego udostępnia Formularz zamieszczania opinii o Serwisie. 

 2. Użytkownik wypełnia Formularz zamieszczania opinii o treść indywidualnej i subiektywnej opinii o Serwisie Usługodawcy.  

 1. Zakazane jest zamieszczanie opinii:

  1. bez uprzedniego zawarcia skorzystania z usług Usługodawcy;

  2. wypełniających znamiona czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

  3. naruszających dobra osobiste Usługodawcy lub osoby trzeciej.

 2. Usługodawca może w każdej chwili weryfikować, czy zamieszczone opinie są zgodne z Regulaminem, a w szczególności, czy pochodzą od Użytkowników, którzy rzeczywiście korzystali z Serwisu. Ponadto, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości Użytkownika w zakresie zamieszczonych opinii, Użytkownik może zgłosić Usługodawcy opinię do weryfikacji. Po otrzymaniu zgłoszenia od Użytkownika Usługodawca podejmie działania, odpowiednie do posiadanych możliwości, które będą miały na celu weryfikację zamieszczonej opinii.

 3. W przypadku zamieszczenia opinii niespełniającej wymagań przewidzianych w Regulaminie Usługodawca może odmówić publikacji opinii lub ją usunąć.

 4. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu Użytkownika do usług świadczonych drogą elektroniczną, w przypadku, gdy Użytkownik działa na szkodę Usługodawcy lub innych Użytkowników, narusza dobre imię Usługodawcy, narusza dobry wizerunek marki Serwisu internetowego narusza przepisy prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu usług świadczonych drogą elektroniczną jest uzasadnione względami bezpieczeństwa.

 5. W przypadku, gdy Użytkownik lub inna osoba trzecia uzna, iż treść publikowana na stronie Serwisu internetowej narusza ich prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste, moralność, przekonania, uczucia, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę handlową, powiadamia niezwłocznie Usługodawcę o potencjalnym naruszeniu. Usługodawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze strony Serwisu internetowego, treści powodujących naruszenie.

 6. Zamieszczając treść opinii Użytkownik dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania jej treści i ponosi wszelkie konsekwencje takiego udostępnienia. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Usługodawcy i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. Usługodawca nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na umożliwieniu zamieszczanie opinii zawierana jest w momencie zatwierdzenia przez Użytkownika treści wprowadzonej do Formularza do umieszczania opinii.

 

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym którym posługuje się Usługodawca

 

 1. Usługodawca dołoży starań, aby korzystanie ze Serwisu internetowego było możliwe z przy wykorzystaniu wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych (również mobilnych) oraz niezależnie sposobu połączenia internetowego.

 2. W celu korzystania z niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę, konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej.

 

Warunki rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

 1. Umowa o świadczenie usług elektronicznych zostaje zawarta na czas nieokreślony.

 2. Każda ze stron umowy o świadczenie usług elektronicznych może ją wypowiedzieć (można wypowiedzieć każdą z Usług, z której się korzysta, jak również wszystkie łącznie) bez wskazania przyczyn.

 3. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług elektronicznych może być złożone w formie pisemnej na adres Usługodawcy lub drogą e-mail na adres admin@neutrino.media. 

 4. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z umowy o świadczenie usług elektronicznych ze skutkiem natychmiastowym.

 5. Usługodawca może w każdym czasie rozwiązać Umowę o świadczenie usług elektronicznych z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia z następujących ważnych powodów:

  1. zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie o świadczenie usług elektronicznych lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;

  2. zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi;

  3. zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Usługodawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.

 6. Usługodawca może wypowiedzieć Użytkownikowi umowę o świadczenie usług elektronicznych za bez zachowania okresu wypowiedzenia lub odmówić mu dalszego prawa do korzystania z usług, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości usług, jeśli Użytkownik korzysta z Usługi elektronicznej w sposób niezgodny z przepisami obowiązującego prawa oraz naruszające prawa osób trzecich, postanowienia Regulaminu, a także przyjęte w tym zakresie zwyczajów i zasadami współżycia społecznego.

 

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 

 1. Usługodawca podejmuje działania niezbędne do prawidłowego i w pełni poprawnego działania Serwisu internetowego w zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Użytkowników.

 2. Reklamacje powinny być zgłaszane na adres poczty elektronicznej Usługodawcy. Zaleca się podanie przez Użytkownika w opisie reklamacji:

  1. informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości;

  2. żądania Użytkownika; oraz

  3. danych kontaktowych składającego reklamację oraz preferowanej formy odpowiedzi na reklamację (e-mailowa/pisemna) – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. 

 3. Wymogi określone w pkt. 2 mają jedynie formę zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. 

 4. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.   

 

§3 Obowiązki Stron

 1. Serwis internetowy niniejszym oświadcza, że zobowiązuje się do świadczenia Usług na rzecz Usługobiorcy w sposób rzetelny i odpowiadający obowiązującym przepisom prawa, zasadom współżycia społecznego oraz w sposób uregulowany w tym Regulaminie.

 2. Usługobiorca zobowiązuje się do korzystania z Serwisu internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.

 3. Usługobiorca korzystający z Usług Serwisu internetowego, zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu w zakresie jaki jest niezbędny do realizacji zadań Serwisu i w zakresie który nie jest sprzeczny z obowiązującym prawem oraz z zasadami współżycia społecznego.

 4. Usługodawca jest uprawniony do udostępnienia uprawnionym organom państwowym treści, materiałów oraz danych, w tym adresów IP Usługobiorców, którzy korzystali z Serwisu w określony sposób, w szczególności, gdy jest to niezbędne w celu zapobiegania lub ścigania przestępstw. W takiej sytuacji Usługodawca nie odpowiada także za ewentualne zablokowanie dostępu do określonych danych i informacji.

 5. Szczegółowy wykaz praw i obowiązków łączących Usługodawcę oraz Dewelopera określa odrębne porozumienie. W przypadku kolizji postanowień tego porozumienia z niniejszym Regulaminem pierwszeństwo mają postanowienia odrębnego porozumienia pomiędzy Usługodawcą a Deweloperem.

 

§4 Założenie Konta, usługa wysyłki Newslettera

 1. Założenie Konta możliwe jest za pomocą Formularza kontaktowego umieszczonego na podstronach inwestycji oraz deweloeprów.

 2. Z chwilą zawarcia umowy o założenie Konta, wysyłki Newslettera, Usługodawca rozpoczyna wykonywanie usługi polegającej na założeniu Konta oraz przesyłaniu do Użytkownika Newslettera.

 3. Użytkownik może zmienić zasady otrzymywania powyższych informacji oraz przekazywania danych poprzez wiadomość e-mail na adres admin@wybierzdewelopera.pl.

 4. Użytkownik może zakończyć korzystanie z wyżej wymienionej usługi, rezygnując z umowy, która dotyczy założenia Konta, wysyłki Newslettera oraz wyrażeniu chęci na kontakt w sprawie kredytu hipotecznego poprzez wiadomość e-mail na adres admin@wybierzdewelopera.pl.

 5. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy o założenie Konta, wysyłki Newslettera, bez podania przyczyn, poprzez wiadomość e-mail na adres admin@wybierzdewelopera.pl a w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.

 6. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy o założenie Konta, wysyłki Newslettera, Użytkownik powinien poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy poprzez wiadomość e-mail na adres admin@wybierzdewelopera.pl.

 7. Umowa o założenie Konta, wysyłki Newslettera zostaje zawarta na czas nieokreślony.

 8. Użytkownik ma prawo do rozwiązania umowy w dowolnym momencie, co wejdzie w życie niezwłocznie po przesłaniu oświadczenia o wypowiedzeniu na adres Usługodawcy podany w § 1 pkt 3) Regulaminu lub poprzez wiadomość e-mail na adres admin@wybierzdewelopera.pl.

 

§5 Postępowanie reklamacyjne

 1. Usługobiorca ma prawo do składania reklamacji w zakresie Usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Serwisu internetowego.

 2. Podmiotem uprawnionym do rozpatrywania reklamacji jest Usługodawca.

 3. Reklamacje powinny być przesyłane na adres znajdujący się § 1 pkt 3 w formie pisemnej lub elektronicznej (wiadomość mailowa w polu temat wiadomości powinna zawierać słowo: „reklamacja”) i powinny zawierać:

  1. przedmiot reklamacji oraz uzasadnienie reklamacji, wskazanie i opisanie niezbędnych okoliczności,

  2. oznaczenie Usługobiorcy (imię, nazwisko, adres, adres e-mail).

 4. Powyższe przesłanki stanowią warunek obligatoryjny rozpatrzenia przez Usługodawcę reklamacji.

 5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Usługodawcę w ciągu 14 dni od ich otrzymania. Decyzja Usługodawcy dotycząca reklamacji będzie przekazywana Usługobiorcy na adres e-mail wskazany w reklamacji lub adres wskazany w korespondencji listownej.

§6 Płatność

 1. W przypadku wprowadzenia odpłatności Usług w Serwisie Internetowym Usługodawca może udostępnić następujące sposoby płatności:

 

 1. płatność przelewem tradycyjnym na rachunek Usługodawcy.

 2. Płatności elektroniczne z wykorzystaniem pośredników płatności;

 3. Płatność kartą płatniczą: Visa, MasterCard.

Usługodawca zastrzega, że wyżej wskazane formy płatności mogą być modyfikowane, okresowo wyłączane lub wymieniane na inne.

 

 1. Reklamacje wynikające z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania obsługi płatności należy kierować do właściwego pośrednika płatności bezpośrednio na adres e-mail, korzystając z formularza kontaktowego lub telefonicznie-zgodnie z regulaminem świadczenia usług w zakresie płatności elektronicznych danego agenta rozliczeniowego.

 

 1. W wypadku niewywiązania się przez Użytkownika z płatności w terminie, który zostanie wskazany w toku składania Zamówienia, Usługodawca może wyznaczyć dodatkowy termin na dokonanie płatności. Usługodawca może też odstąpić od Umowy sprzedaży z uwagi na jej nieopłacenie po upływie terminu płatności. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na podstawie zostanie przesłane do Użytkownika w formie dokumentowej.

 

§7 Odstąpienie Konsumenckie

 1. Zgodnie z przepisami prawa Użytkownikowi będącemu konsumentem w myśl art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) o prawach Użytkownika, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny.

 2. Zgodnie z art. 38 pkt. 13 ustawy o prawach konsumenta – „ o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.” – w takiej sytuacji prawo odstąpienia nie przysługuje.

 3. 3. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu objęcia towaru/usługi/Usługi w posiadanie przez Użytkownika będącego jednocześnie Konsumentem lub osobę trzecią przez niego wskazaną inną niż przewoźnik.

 4. Do zachowania terminu określonego w ust.. 2 wystarczy wysłanie oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.

 5. Serwis niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od umowy, zwróci Użytkownikowi wszelkie otrzymane od niego płatności.. Serwis dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Użytkownik, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 

 6. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi w odniesieniu do umów określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Użytkownika.

 7. W przypadku odstąpienia od Umowy o dostarczenie treści cyfrowej, Usługodawca jest zobowiązany do zwrotu ceny jedynie w części odpowiadającej Treści cyfrowej niezgodnej z umową oraz treści cyfrowej, których obowiązek dostarczenia odpadł wskutek odstąpienia od umowy. 

 8. W przypadku gdy płatności za Treść cyfrową nastąpiła poprzez udostępnienie danych osobowych przy odstąpieniu od umowy, Usługodawca niezwłocznie usunie dane Użytkownika przekazane w związku z dostarczaniem Treści cyfrowej (w zakresie jakim były one wykorzystywane jako środek zapłaty za Treść cyfrową).

§8 Rękojmia

 1. Usługodawca jest zobowiązany dostarczyć Użytkownikowi Towar/Usługę zgodną z Umowa oraz wolną od wad prawnych. Towar/Usługa jest zgodna z Umową, jeżeli:
  1. zgodny z Umową pozostaje jego opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do Treści cyfrowych również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;

  2. nadaje się do celów, do których zazwyczaj używa się Towar/Usługa tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;

  3. zgodna z umową pozostaje jego przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Użytkownikowi, o którym Użytkownik powiadomił Usługodawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy, a którą Usługodawca zaakceptował;

  4. dostarczany jest z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Użytkownik może rozsądnie oczekiwać lub które wynikają z opisu Towaru;

  5. występuje w takiej ilości i ma takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do Treści cyfrowych – również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla produktów tego rodzaju i których Użytkownik może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Towaru/Usługi oraz publiczne zapewnienie złożone przez Usługodawcę, w szczególności w reklamie.

 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru/Usługi z Umową w zakresie, o którym mowa w ust. 1, jeżeli Użytkownik, najpóźniej w chwili złożenia Zamówienia, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru/Usługi odbiega od wymogów zgodności z Umową.

 3. Usługodawca ponosi wobec Użytkowników odpowiedzialność za zgodność Towaru/Usługi z Umową na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach Konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn.zm.). 

 4. Jeżeli Towar/Usługa jest niezgodna z Umową, Użytkownik może żądać naprawy lub wymiany Towaru.

 5. Jeżeli doprowadzenie Towaru/Usługi do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów po stronie Usługodawcy, Usługodawca może zamiast zaproponowanej przez Użytkownika naprawy Towaru/Usługi wymienić Towar/Usługę lub zamiast wymiany Towaru/Usługi dokonać ich naprawy.

 6. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Usługodawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru/Usługi z Umową, wartość Towaru/Usługi zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Użytkownika powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru/Usługi do zgodności z umową.

 7. Jeżeli Towar/Usługa jest niezgodny z Umową, Użytkownik może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, w przypadku, gdy:

  1. Usługodawca odmówił doprowadzenia lub nie doprowadził Towaru/Usługi do zgodności z Umową;

  2. brak zgodności Towaru/Usługi z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w ust. 5 powyżej;

  3. z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie sprawy wynika, że nie doprowadzi on Towaru/Usługi do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika.

 8. Użytkownik nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Towaru/Usługi z Umową jest nieistotny. 

 9. Nie stanowią podstawy reklamacji niewielkie różnice w zewnętrznym wyglądzie Towaru/Usługi wydawanej Użytkownikowi w zestawieniu z wyglądem Towaru/Usługi (także tego samego rodzaju, marki i modelu) prezentowanym w formie graficznej w Sklepie internetowym, które mogą wynikać z innych ustawień monitora Użytkownika, warunków oświetlenia itp. czynników związanych jedynie z używaniem Internetu do dokonywania zakupów.

 10. W przypadku wymiany lub naprawy Towaru, Użytkownik zobowiązany jest do udostępnienia Usługodawcy Towaru/Usługi a Usługodawca zobowiązany jest do jego odebrania od Użytkownika na swój koszt. W przypadku odstąpienia od umowy Użytkownik niezwłocznie samodzielnie zwraca Towar/Usługę Usługodawcy na jego koszt.

 11. Zawiadomienie o niezgodności Towaru/Usługi z Umową powinno zawierać: imię i nazwisko Użytkownika, datę nabycia Towaru, dokładny opis niezgodności Towaru/Usługi z Umową, data stwierdzenia niezgodności Towaru/Usługi z Umową, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania go o sposobie rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę. 

 12. Zawiadomienia można dokonać na adres wskazany w §1 ust. 3 Regulaminu.

 13. Przepisy niniejszego działu mają odpowiednie zastosowanie do reklamacji Treści cyfrowych. 

 

§9 Odpowiedzialność

 1. Serwis internetowy nie odpowiada za treści (zarówno słowne jak i graficzne)  udostępniane przez Użytkowników. W przypadku roszczeń osób trzecich związanych z naruszeniem praw autorskich, praw pokrewnych lub innych przysługujących im praw, Serwis będzie kierował je niezwłocznie do Usługobiorcy jako podmiotu odpowiedzialnego za treści, a Usługobiorca przyjmie te roszczenia i w tym zakresie zwolni od odpowiedzialności Usługodawcy.

 2. Zamieszczając ewentualne treści oraz udostępniając je Usługobiorca dobrowolnie je rozpowszechniania. Serwis internetowy nie jest dostawcą treści i w żaden sposób nie utożsamia się z nimi, jest jedynie podmiotem, który udostępnia zasoby teleinformatyczne. Usługobiorca oświadcza, że:

  1. jest uprawniony do korzystania i udostępniania zamieszczanych przez siebie treści autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej lub praw pokrewnych;

  2. umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usług, danych osobowych, wizerunku, informacji dotyczących innych osób niż Usługobiorca odbyło się w sposób zgodny z prawem, dobrowolny oraz za zgodą właścicieli treści, których one dotyczą;

 3. Usługobiorca nie jest uprawniony do:

  1. zamieszczania danych osobowych osób trzecich, rozpowszechniania wizerunku bez wymaganego zezwolenia lub zgody osoby trzeciej której dane te dotyczą;

  2. zamieszczania treści o charakterze reklamowym i lub promocyjnym, niezgodny z celem działalności Serwisu internetowego.

 4. Zabronione jest zamieszczanie przez Usługobiorcę treści które mogłyby w szczególności:

  1. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;

  2. zamieszczonych w złej wierze bądź takich które mogły by być za takie uznane;

  3. naruszać prawa osób trzecich, praw autorskich, praw pokrewnych, praw własności przemysłowej, tajemnicy przedsiębiorstwa lub objętych klauzulą poufności zwłaszcza określanych jako tajne lub ściśle tajne;

  4. umieszczania treści obraźliwych bądź stanowiących groźbę skierowaną do innych osób, wypowiedzi powszechnie uważanych za obraźliwe np. Wulgaryzmy;

  5. naruszać słuszne interesy Serwisu;

  6. rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Serwisu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);

  7. naruszać w inny sposób dobre obyczaje – na przykład erotyka, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.

  8. propagować poglądy nazistowskie, faszystowskie i im pokrewne.

 5. W przypadku otrzymania powiadomienia przez osobę trzecią, uprawnioną bądź organ władzy Państwowej Serwis internetowy zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Usługobiorcę, w sytuacji stwierdzenia że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Serwis internetowy nie kontroluje na bieżąco zamieszczanych treści.

 6. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisów i jego dostępności przez całą dobę, nie ponosi jednak odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z nieprawidłowego funkcjonowania Serwisów ze względów technicznych.

 7. Serwis internetowy nie odpowiada również za ewentualne szkody urządzeń które korzystają z serwisu, restart urządzenia albo utrata danych na urządzeniu.

 8. Usługodawca nie świadczy usług archiwizowania plików, danych lub informacji podawanych przez Usługobiorcę.

 9. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Usługobiorcę, Usługodawca może zawiesić świadczenie usług bądź rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym umowę z Użytkownikiem poprzez wyłączenie/usunięcie aktywnych usług. W tej sytuacji Usługobiorcy nie przysługuje prawo do zwrotu żadnej z opłat poniesionych na rzecz Usługodawcy.

 10. Usługodawca nie udziela Usługobiorcy jakiejkolwiek gwarancji ani wyraźnej, ani domniemanej, co do efektów i przydatności do określonych zastosowań oferty handlowej oraz jakości i ekonomicznych rezultatów działania oferty.

 11.  Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

  1. cech użytkowych i możliwości Serwisu, w szczególności zakresu oraz rodzaju Usług i jego funkcjonalności;

  2. okresowego wyłączenia Serwisu, związanego w szczególności z jego modyfikacją, konserwacją i naprawą;

  3. usunięcia z ważnych powodów całej zawartości serwerów Serwisów lub całkowitego zaprzestania świadczenia Usług, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników na stronach Serwisu;

  4. zaprzestania świadczenia Usług w ramach Serwisu w stosunku do Usługobiorcy, który narusza postanowienia Regulaminu.

§10 Pozasądowe sposoby rozpatrywania sporów

 1. Informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur udostępniane są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników Użytkowników, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Użytkowników, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Użytkowników: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

 2. Usługobiorca posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia swoich roszczeń:

  1. zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu.

  2. zwrócenie się do stałego polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy, adres www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

  3. zwrócenie się o bezpłatną pomoc prawną m.in. do Federacji Użytkowników – adres strony internetowej: www.federacjakonsumentow.org.pl.

 3. W rozwiązywaniu sporów transgranicznych pomaga Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl.

 4. Usługobiorca może również skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów Konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). ODR (online dispute resolution) dostępnej pod adresem elektronicznym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Europejska platforma ODR stanowi jeden wspólny punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, umożliwiający pozasądowe rozstrzyganie sporów dotyczących zobowiązań umownych, wynikających z zawartej internetowej umowy usług: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

 5. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce tylko i wyłącznie gdy obie strony sporu tj Serwis internetowy i Usługobiorca wyraża na to zgodę.

 

§11 Postanowienia końcowe

 1. Serwis internetowy honoruje wszelkie prawa Użytkowników przewidziane w przepisach obowiązującego prawa.

 2. Jeśli obowiązujące prawo przyznaje Użytkownikom będącym konsumentami korzystniejsze obowiązkowe i wymagane prawem uregulowania niż te, które są zawarte w niniejszym Regulaminie, odpowiednie postanowienia Regulaminu są bezpośrednio zastępowane przez konkretne normy obowiązującego prawa i tym samym są wiążące dla w/w właściciela.

 3. Szczegółowe regulacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są w dokumencie Polityka Prywatności dostępnym w Serwisie Internetowym.

 4. Wszelkie treści zamieszczone na stronie Serwisu internetowego (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy) korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Serwisu lub podmiotów trzecich. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Serwisu może skutkować odpowiedzialnością cywilną oraz karną.

 5. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.

 6. Zmieniony Regulamin wiąże Użytkowników jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego (tj. Użytkownik został prawidłowo powiadomiony o zmianach).

 7. Serwis internetowy zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest:

  1. zmiany przepisów prawa;

  2. zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną objętym regulaminem,

  3. zmiany danych Serwisu, w tym adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu.

 8. Zmiany regulaminu nie mają wpływu na Usługi już realizowane bądź zrealizowane, do nich zastosowanie ma regulamin obowiązującym w chwili przystąpienia do Usług Serwisu internetowego. Serwis internetowy o zamierzonej zmianie informuje na stronie co najmniej na 30 dni wcześniej. W przypadku braku akceptacji zmienionego regulaminu Usługobiorcy mogą w terminie 30 dni od dnia otrzymania wiadomości wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.

 9. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie Sądowi Powszechnemu według wyboru Usługobiorcy będącego jednocześnie konsumentem, zgodnie z właściwymi przepisami prawa Polskiego.

 10. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.

 11. Usługobiorcy w/w Serwisu mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 12. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17 lutego 2023 r.