Nowe mieszkania Kwidzyn

Typ nieruchomości
Lokalizacja
Ilość pokoi
Powierzchnia (m2)
Osiedle OdNowa

Osiedle OdNowa

Kwidzyn, Toruńska
Termin oddania:

Gotowe

Powierzchnia:

32 - 68 m²

Liczba pokoi:

2 - 3

Zobacz inwestycję

Nowe mieszkania w Kwidzynie – Rynek pierwotny

Rynek pierwotny to szeroka oferta, w której każdy zainteresowany zakupem mieszkania od dewelopera może znaleźć odpowiednie lokum dla siebie. Nowe mieszkania są nie tylko gwarancją jakości, ale również wygody i funkcjonalności.

Rynek pierwotny w Kwidzynie to przede wszystkim nowoczesne lokale o wysokim standardzie dorównujące mieszkaniom, jakie obecnie buduje się na zachodzie i południu Europy.

Planujesz kupić nowe mieszkanie w Kwidzynie? Sprawdź, jakie obowiązki ma deweloper w stosunku do nabywcy. Poznaj swoje prawa i przejdź bezpiecznie przez transakcję kupna-sprzedaż mieszkania od dewelopera w Kwidzynie.

Nowe mieszkania w Kwidzynie, a mieszkaniowy rachunek powierniczy

Obowiązująca od 2012 roku ustawa z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego przewiduje szereg korzyści dla osoby kupującej nieruchomość na rynku pierwotnym.

Wprowadzenie ustawy w życie przełożyło się na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa u osób nabywających mieszkania deweloperskie, dając im szereg praw.

Ustawa wprowadziła m.in. środki ochrony wpłat nabywców, zobowiązując dewelopera do zapewnia nabywcom, co najmniej jednego z następujących środków ochrony:

 • zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy
 • otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy i gwarancję ubezpieczeniową
 • otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy i gwarancję bankową
 • otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy.

Deweloper rozpoczynający sprzedaż mieszkań zobowiązany jest zawrzeć z bankiem odpowiednią umowę o rachunek powierniczy, prowadzony odrębnie dla każdego mieszkania na sprzedaż – bank prowadzący mieszkaniowy rachunek powierniczy ewidencjonuje wpłaty i wypłaty odrębnie dla każdego nabywcy.

Przy czym deweloper ma prawo dysponować środkami wypłacanymi z otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego, wyłącznie w celu realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego, dla którego prowadzony jest ten rachunek.

Nowe inwestycje w Kwidzynie, a gwarancja bankowa i gwarancja ubezpieczeniowa

Deweloper wystawiający mieszkania na sprzedaż w Kwidzynie zobowiązany jest zapewnić nabywcy gwarancję bankową lub gwarancję ubezpieczeniową, na podstawie której bank lub zakład ubezpieczeń wypłaci nabywcy na jego żądanie środki w wysokości wpłaconych na rzecz dewelopera kwot,jeśli:

 • ogłoszono upadłość dewelopera
 • nabywca odstąpił od umowy deweloperskiej z uwagi na upływ terminu, w którym miało dojść do zawarcia umowy przenoszącej własność mieszkania na sprzedaż.

Mieszkania deweloperskie w Kwidzynie, a prawa nabywcy

Decydując się na nowe inwestycje, nabywca mieszkania może żądać od dewelopera przedłożenia prospektu informacyjnego, dotyczącego danego przedsięwzięcia. Prospekty informacyjny wraz z załącznikami stanowi integralną część umowy deweloperskiej, dlatego każda zmiana w prospekcie powinna dotrzeć do nabywcy mieszkania od dewelopera albo w formie aneksu do prospektu informacyjnego lub zmiany załącznika, w którym określone są aktualne informacje, albo nowego prospektu informacyjnego lub nowego załącznika, w którym zmiana wskazana jest w sposób umożliwiający jej zidentyfikowanie, w szczególności poprzez zamieszczenie stosownych przypisów.

Dodatkowo kupując nowe mieszkanie nabywca, może żądać od dewelopera udzielenia szczegółowych informacji na temat sytuacji prawno-finansowej przedsiębiorstwa oraz przedsięwzięcia deweloperskiego, w tym konkretnego, oferowanego do sprzedaży lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Nabywca mieszkania w Kwidzynie na prawo zapoznać się w lokalu przedsiębiorstwa dewelopera z:

 • aktualnym stanem księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości
 • kopią aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, jeśli podmiot podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualnym zaświadczeniem o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 • kopią pozwolenia na budowę
 • sprawozdaniem finansowym dewelopera za ostatnie dwa lata, a w przypadku realizacji inwestycji przez spółkę celową – sprawozdaniem spółki dominującej
 • projektem architektoniczno-budowlanym.

Inwestycje deweloperskie, a harmonogram przedsięwzięcia

Inwestycje deweloperskie, które mają dopiero powstać, powinny mieć przygotowany harmonogram tzw. przedsięwzięcia deweloperskiego. Jest to ważny dokument, z którego wynikać będzie przede wszystkim termin odbioru wybranego mieszkania od dewelopera.

Harmonogram przedsięwzięcia deweloperskiego powinien określać m.in.:

 • etapy realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego (co najwyżej cztery etapy, przy czym koszt każdego z etapów nie może być wyższy niż 25% i niższy niż 10% ogólnej kwoty kosztów przedsięwzięcia deweloperskiego, wynikającej z harmonogramu)
 • procentowy, szacunkowy podział kosztów poszczególnych etapów w całkowitych kosztach przedsięwzięcia deweloperskiego.

Deweloper będzie miał prawo wypłaty środków zgromadzonych na otwartym mieszkaniowym rachunku powierniczym po stwierdzeniu przez bank (na podstawie wpisu kierownika budowy w dzienniku budowy, potwierdzonego przez wyznaczoną przez bank osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane) zakończenia danego etapu realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego.

kontakt_bg

Postaw na gwarancję

Decyzja o kupnie inwestycji od danego dewelopera nie powinna być podejmowana pochopnie i w pośpiechu. Zanim zdecydujemy się na daną nieruchomość, warto przeanalizować opinie o danym podwykonawcy i dowiedzieć się, na jakie aspekty powinniśmy zwrócić szczególną uwagę dokonując wyboru.

Kontakt